Všeobecné dodací a platební podmínky

I. Rozsah platnosti

1. Naše níže uvedené dodací a platební podmínky jsou aplikovatelné pouze ve vztahu vůči podnikům. Nelze je použít ve vztahu ke spotřebiteli.

2. Naše dodací a platební podmínky mají výhradní platnost. Neuznáváme podmínky kupujícího lišící se od našich dodacích a platebních podmínek ani podmínky, které jsou s nimi v rozporu, ledaže jsme písemně výslovně souhlasili s jejich platností. Naše nabídky jsou nezávazné, nebylo–li výslovně ujednáno jinak.

3. Vedlejší ujednání, změny a odchylky od těchto podmínek musejí mít písemnou formu.

II. Ceny

1. Sjednané ceny platí ze závodu a připočítává se k nim daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné ke dni dodání.

2. Rozhodující pro výpočet jsou námi stanovené hmotnosti, množství a počty kusů, pokud proti nim kupující nepodá neprodleně námitku, nejpozději však do 14 dní od příjmu.

3. Pokud v průběhu trvání platnosti smlouvy všeobecně zvýšíme nebo snížíme ceny, budou na objemy, jež ještě zbývá dodat, použity takto upravené ceny. V případě zvýšení cen má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to písemným prohlášením neprodleně, nejpozději však do čtyř týdnů od obdržení sdělení o zvýšení cen. Odstoupení nemá vliv na dodávky provedené před zvýšením ceny.

III. Aplikačně-technické poradenství

1. Pokud poskytujeme poradenské služby, činíme tak podle našeho nejlepšího vědomí. Veškeré údaje a informace o vhodnosti a použití dodaného zboží nezbavují kupujícího povinnosti provádět vlastní zkoušky a pokusy. To platí především pro přimíchávání ředidel, tužidel, jiných laků či dalších složek, které od nás kupující neodebral.

IV. Dodání

1. Kupující je povinen zboží odebrat v místě plnění podle odst. IX 1, a to k dohodnutému termínu dodání, případně neprodleně po sdělení o připravenosti k dodání, pokud nebyl ujednán termín dodání. Dostane-li se kupující do prodlení s odběrem zboží, jsme oprávnění dle vlastní volby buďto zboží kupujícímu zaslat na jeho náklady nebo – pokud nebude jiná možnost, zboží uskladnit volně. V takovém případě neručíme za případné vady, ztrátu ani poškození zboží. V případě skladování zboží máme po uplynutí jednoho týdne právo vyfakturovat zboží.

2. Bylo-li odlišně od odst. 1 ujednáno, že jsme povinni zboží zaslat, provádí se přeprava na náklady kupujícího a na našem uvážení zůstává volba dopravních prostředků a v případě nedostatečných pokynů také trasy přepravy. Rizika z nás přecházejí v okamžiku, kdy zboží předáme dopravci.

3. Přiměřené dílčí dodávky kupujícímu jsou přípustné.

4. Podstatné, nepředvídatelné a námi nezaviněné poruchy ve výrobě, překročení dodacích lhůt nebo výpadky dodávek od našich subdodavatelů jakož i nedostatek surovin, energií či pracovních sil, stávky, výluky, potíže při obstarávání dopravních prostředků, omezení dopravního provozu, úřední zásahy, požár a zásahy vyšší moci u nás a našich subdodavatelů prodlužují dodací lhůtu o dobu trvání překážky v plnění, pokud mají význam pro schopnost dodávat zboží. Začátek a konec takových překážek sdělíme neprodleně kupujícímu. Dojde-li tím k opoždění dodávky o více než jeden měsíc, máme my i kupující právo odstoupit od smlouvy v rozsahu množství postiženého poruchou ovšem s vyloučením nároku na náhradu škody. Zákonné právo kupujícího na odstoupení v případě výpadku dodávky v důsledku námi zaviněné okolnosti tím zůstává nedotčeno.

5. Je-li dodávka provedena v zapůjčených obalech, je třeba tyto obaly zaslat dokonale vyprázdněné vyplaceně zpět do 90 dní od obdržení dodávky. Ztráta nebo poškození zapůjčeného obalu jde k tíži kupujícího, pokud k ní došlo jeho vinou. Zapůjčené obaly nelze použít k jiným účelům ani k uložení jiných produktů. Jsou určeny pouze k přepravě dodaného zboží. Platí zákaz odstraňování popisů.

6. Jednorázové obaly nepřebíráme zpět. Výrobky/materiály podléhající ustanovením o odpadech/zvláštních odpadech nesmíme přebírat zpět.

V. Platba

1. Fakturovaná částka je splatná bez srážky do 30 dnů od data vystavení faktury. Platba byla provedena včas pouze v případě, kdy můžeme penězi disponovat valutou na námi uvedeném účtu k datu splatnosti.

2. V případě prodlení s úhradou se platí úroky z prodlení ve výši 8 % nad základní úrokovou mírou plus poplatky. Doklad o vyšší či nižší škodě z prodlení je ponechán naší vůli i vůli kupujícího.

3. Vydání směnky není platbou v hotovosti a je přípustné jako platba pouze s naším předchozím souhlasem. Diskontní a směnečné výlohy jdou k tíži kupujícího.

4. Zadržení zboží a vzájemné započítání nároku kupujícího, který popíráme, je vyloučeno.

5. Neuhrazení splatných faktur či další okolnosti, ze kterých lze usuzovat na podstatné zhoršení majetkových poměrů kupujícího po uzavření smlouvy, opravňují k okamžité splatnosti všech našich pohledávek založených na témže právním vztahu.

VI. Výhrada vlastnictví

1. Vyhrazujeme si vlastnictví k předmětu dodávky až do úplného zaplacení kupní ceny. Dodané zboží zůstává naším majetkem až do splnění veškerých pohledávek z běžných obchodních vztahů s kupujícím. Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti i v případě, že naše jednotlivé pohledávky byly zahrnuty do běžné faktury a saldo bylo vyrovnáno a uznáno. Pohledávky za kupní cenou se považují i přes provedenou platbu za nevyrovnané, dokud trvá směnečná záruka, kterou jsme v této souvislosti převzali – například v rámci refinancování.

2. Zpracování nebo smísení pro nás provádí kupující, aniž by tím pro nás z toho vyplývaly závazky. Pro případ zpracování nebo smísení s jinými věcmi, které nám nepatří, převádí na nás kupující již nyní k zajištění našich pohledávek spoluvlastnictví nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou k ostatním zpracovaným věcem s tím, že kupují pro nás novou věc uschová.

3. Kupující má právo disponovat výrobky v rámci řádného obchodování, dokud bude včas plnit své závazky z obchodních vztahů s námi.

4. Pohledávky z prodeje zboží, k němuž se váží naše vlastnická práva, na nás kupující postupuje již nyní jako zajištění, a to v rozsahu našeho vlastnického podílu na prodaném zboží.
Spojí-li či smísí kupující dodané zboží za úhradu s hlavní věcí třetí osoby, postupuje na nás již nyní jako zajištění své nároky na odměnu vůči třetím osobám, a to až do výše účetní hodnoty dodaného zboží.
Přijímáme tato postoupená práva.

5. Na naši výzvu je kupující povinen poskytnout všechny nezbytné informace o stavu zboží v našem vlastnictví a o pohledávkách, které na nás byl postoupeny. Taktéž je povinen informovat o postoupení příjemce zboží.

6. Kupující je povinen zboží s výhradou pečlivě uchovat a pojistit na vlastní náklady proti poškození a ztrátě. Tímto na nás dopředu postupuje své nároky z pojistných mluv. Přijímáme toto postoupené právo.

7. Přesáhne-li hodnota těchto zajištění naše pohledávky o více než 20 v.H., na výzvu kupujícího vrátíme až potud zajištění dle vlastního uvážení.

8. Právo kupujícího disponovat výrobky s výhradou našeho vlastnictví jakož i právo vymáhání na nás postoupených pohledávek zaniká, jakmile kupující zastaví platbu a/nebo se dostane do platební neschopnosti. Nastanou-li tyto předpoklady, máme právo vyžadovat okamžité prozatímní vydání veškerého zboží s výhradou našeho vlastnictví, a to s vyloučením práva na zadržení zboží a bez stanovení dodatečné lhůty nebo odstoupení.

9. Pokud by výhrada vlastnictví nebyla účinná podle práva státu, v němž se dodané zboží nachází, je kupující povinen zřídit na naši výzvu zajištění. Nedostojí-li tomuto požadavku, můžeme požadovat okamžitou úhradu veškerých neuhrazených faktur, a to bez ohledu na dohodnuté platební cíle.

VII. Nároky na odstranění vad

1. Kupující je povinen ihned po přijmu zboží zkontrolovat případné vady.

2. Zjevné vady je třeba reklamovat neprodleně písemně, nejpozději však do 14 dnů po příjmu. Skryté vady se reklamují nejpozději do 14 dnů od jejich objevení. Reklamace musí mít písemnou podobu a podrobně popisovat druh a rozsah vady. Reklamovaná skutečnost nesmí být bez našeho souhlasu upravována.

3. V případě řádně podaných a odůvodněných reklamací jsme oprávněni dle vlastního uvážení vadu odstranit nebo provést náhradní dodávku. V případě odstranění vady jdou k naší tíži veškeré náklady nezbytné pro tento účel, ledaže se tyto navýší tím, že předmět koupě se nachází na jiném místě než místě plnění. Nejsme-li ochotni vadu odstranit ani provést náhradní dodávku, případně prodlouží-li se náhradní dodávka nad přiměřenou dobu z důvodů, za něž neseme odpovědnost, anebo se odstranění vady ani náhradní dodávka jinak nezdaří, je kupující dle vlastního uvážení oprávněn požadovat buďto zrušení smlouvy nebo odpovídající snížení kupní ceny.

4. Pokud dodané zboží bylo použito v rozporu s obvyklým způsobem použití na stavbu a způsobilo její závadnost, budou veškeré nároky na odstranění vad promlčeny 12 měsíců po obdržení zboží kupujícím.

5. V případě postihu podnikatele (§ 478 německého OZ) máme právo odmítnout postihová práva kupujícího s výjimkou nároků na novou dodávku zboží a náhradu nákladů, pokud kupujícímu za vyloučení jeho práv poskytneme narovnání stejné hodnoty. Nároky kupujícího na náhradu škod jsou vyloučeny, aniž by se poskytlo narovnání.

VIII. Odpovědnost

1. Nebylo-li ujednáno jinak, jsou veškeré dalekosáhlejší nároky kupujícího na náhradu vůči nám a našim zaměstnancům, pracovníkům, zástupcům a zprostředkovatelům vyloučeny, zde především nárok na náhradu škod, které nevznikly přímo na dodaném zboží.

2. Omezení a vyloučení odpovědnosti obsažená v těchto dodacích a platebních podmínkách neplatí, pokud je odpovědnost z naší strany závazně předepsána v případech úmyslu, hrubé nedbalosti, poškození zdraví a smrti, anebo v důsledku převzaté záruky vlastností či trvanlivosti, případně podle předpisů zákona o odpovědnosti výrobce. Totéž platí i v případě porušení povinností z naší strany, které ohrožuje dosažení účelu smlouvy, přičemž odpovědnost je omezena pouze na náhradu typických předvídatelných škod.

IX. Přenechání do užívání

1. Vyhrazujeme si právo vyměření poplatku za přenechání přístrojů/zařízení v našem vlastnictví.

2. Za šetrné zacházení v souladu s určením je odpovědný výhradně uživatel v místě použití. Uživatel také odpovídá za vhodná preventivní opatření k zamezení škod (poškození, funkčnost, krádež atp.).

3. Použití našeho zařízení/našich přístrojů s cizím materiálem bez našeho vědomí je nepřípustné.

X. Místo plnění, soudní příslušnost, ostatní

1. Místem plnění pro veškeré závazky z obchodního vztahu nebo každé jednotlivé smlouvy je naše příslušné expediční středisko, pro platby naše sídlo.

2. Soudní příslušnost je podle našeho sídla. To platí také pro spory v souvislosti s listinným, směnečným šekovým procesem.

3. Údaje o kupci ukládáme a zpracováváme v rozsahu nezbytném pro řádné provádění smluvních vztahů.

Vydání: leden 2020

Haering, s.r.o.

Download